Info

Convocades les Beques per al Perfeccionament de joves músics valencians

La Generalitat Valenciana convoca beques per al per al perfeccionament de joves músics valencians, fins a un mes de durada, durant l’any 2019, i de fins a un any de durada, durant el curs acadèmic 2019/2020.

– Què es pot sol·licitar?

Objecte del tràmit:  Facilitar l’assistència a cursos de perfeccionament musical de fins a un mes de durada, durant l’any 2019, i de fins a un any de durada, durant el curs acadèmic 2019/2020, en les condicions i els casos previstos en aquesta convocatòria. 

– Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants Poden sol·licitar aquestes beques les persones físiques que reunisquen els següents

– Requeriments

a) Tindre la condició de valencià/valenciana. A l’efecte de la present resolució, s’entén que tenen la condició de valencià els que són naturals de la Comunitat Valenciana i els ciutadans nacionals i de la resta de la Unió Europea que estan empadronats com a residents en algun municipi d’aquesta amb una antiguitat mínima d’1 any en la data en què finalitze el termini de presentació de la sol·licitud. En cas d’haver estat empadronat com a resident en diferents municipis, es computaran els períodes corresponents a aquests sempre que siguen consecutius. No obstant això, també poden accedir a aquestes beques aquells altres sol·licitants que tinguen la condició d’espanyol o nacional d’un estat membre de la Unió Europea que, amb independència de la seua residència, presenten un projecte que es desenvoluparà en l’àmbit competencial de la Generalitat.

b) No haver complit vint-i-huit (28) anys l’últim dia del termini establit per a la presentació de les sol·licituds. Per a les especialitats de Direcció d’Orquestra, Direcció de Cor, Cant i Composició, aquest límit, en el dia indicat, s’eleva a trenta-tres (33) anys.

c) Estar en possessió de la titulació superior de Música, en qualsevol de les seues especialitats. També poden optar a aquestes beques els que estiguen matriculats en l’últim curs de la seua especialitat instrumental o vocal. Els sol·licitants han de reunir els requisits exigits al final del termini de presentació de sol·licituds establit en el resolc tercer de la present resolució.

d). En cap cas aquestes beques es concediran per a cursar estudis dirigits a l’obtenció de titulació acadèmica de grau i postgrau a Espanya, incloent-hi els programes de mobilitat Erasmus. De la mateixa manera, tampoc es concediran aquestes beques per a estudis de grau i postgrau (màster i doctorat) que puguen ser homologats a Espanya en l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

No poden optar a aquestes beques els sol·licitants que hagen rebut fins a tres ocasions o més una beca semblant per al perfeccionament musical en el seu instrument o especialitat, en anteriors convocatòries, incloses les gestionades per l’Institut Valencià de la Música de la Generalitat i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Tampoc poden optar a aquestes beques els sol·licitants que exercisquen activitats musicals professionals amb dedicació plena, com a professors de conservatoris o centres d’ensenyament musical i instrumentistes d’orquestres, bandes o agrupacions professionals. 


– Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

L’import màxim de qualsevol de les beques, de conformitat amb el que preveu l’article 9.2 de l’ordre de bases reguladores de beques, no serà superior a 500 euros, en la modalitat A, fins a un mes de durada, que necessàriament ha de correspondre a una activitat formativa de 2019, i fins a 6.000 euros en la modalitat B, fins a un any de durada, que ha de coincidir amb una activitat formativa del curs acadèmic 2019/2020, i es distribuirà l’import de 130.000 euros entre les dues modalitats, amb el desglossament següent:

   – Modalitat A, beques fins a un mes de durada, durant l’any 2019, un import màxim de 15.000 euros.

  – Modalitat B, beques fins a un any de durada durant el curs acadèmic 2019/2020, un import màxim de 115.000 euros.

L’import de les beques que regula aquesta convocatòria en cap cas podrà ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, supere el cost de l’activitat subvencionada que ha de desenvolupar el beneficiari. Les quantitats no disposades de qualsevol de les modalitats es podran aplicar, si això és necessari, a la que siga deficitària, sense que se supere mai globalment la quantitat màxima de 130.000 euros.


– Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8562, de 4/6/2019).


– Què s’ha de presentar?

Les sol·licituds s’han d’omplir, necessàriament, de conformitat amb el model de sol·licitud que s’adjunta com a annex I en aquesta convocatòria i s’han d’acompanyar del resum del projecte i de la fitxa pressupostària, ajustats als models disponibles en la pàgina web , que han d’incloure els documents, els certificats i la informació a què es fa referència a continuació i comprendre els punts següents:

1. Especificar el curs al qual es vol assistir (apartat C).

2. Titulació i expedient acadèmic que indique l’últim curs realitzat, la nota mitjana obtinguda, així com totes les qualificacions obtingudes en el grau superior, incloses les de l’instrument per al qual se sol·licita la beca i, si és el cas, els premis de fi de grau obtinguts (apartat D).

3. Llista de cursos de perfeccionament i altres activitats de formació realitzats respecte de l’instrument que es vol perfeccionar, amb la indicació del curs, centre d’impartició, any de realització i nombre d’hores lectives. Només es tindran en compte els cursos i/o les activitats justificats amb la certificació adequada que especifique el nombre d’hores (apartat E).

4. Memòria explicativa de les principals activitats artístiques realitzades en agrupacions orquestrals, de cambra i com a solista. Només es tindran en compte les activitats justificades (apartat F).

5. Memòria explicativa del programa de perfeccionament que desenvoluparà la persona sol·licitant (apartat G).

6. Llista de beques o ajudes rebudes en els cinc últims anys d’institucions públiques o privades per a realitzar cursos d’ampliació o perfeccionament de la seua especialitat artística; si no s’han rebut, s’hi ha d’indicar “cap” (apartat H).

7. Qualsevol altre document o circumstància que, segons el parer de la persona sol·licitant, puga servir per a valorar millor els seus mèrits, en relació amb els criteris de prioritat que s’hi estableixen (apartat I).

8. Prova acreditativa documental dels contactes realitzats per a l’admissió en el centre proposat en la sol·licitud per al desenvolupament del programa de perfeccionament. Si aquesta admissió en el centre queda supeditada a una prova posterior, la persona sol·licitant haurà de superar-la per a poder ser beneficiària d’una beca, en el supòsit que haja sigut proposada. Si el resultat de la prova d’admissió es coneix després d’haver obtingut l’ajuda, en el cas que no s’haja superat, la beca serà revocada de manera automàtica. En el cas que se sol·licite la beca per a treballar directament amb un professor o professora de reconegut prestigi, ha d’acreditar-se per escrit la disponibilitat d’aquesta persona (apartat J).

9. Declaració responsable de no estar sotmeses a les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei general de subvencions (apartat K).


Impresos associats

[ANNEX I] BEQUES PER AL PERFECCIONAMENT DE JOVES MÚSICS

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[ANNEX III] ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I COMPROMÍS DE COMPLIMENT D’OBLIGACIONS


– Com sol·licitar-ho?

Passos:

La comissió tècnica de valoració, atenent les sol·licituds presentades i l’interés d’aquestes, emetrà un informe d’avaluació conforme als criteris de valoració que s’enumeren en el punt cinqué d’aquesta resolució. Aquest informe quedarà incorporat en les actes de la comissió i s’hi deixarà constància succinta dels motius de la valoració i ponderació de les sol·licituds, així com la prelació de més a menys puntuació. Així mateix, ha de contindre la proposta de beques i la quantia d’aquestes, per a les dues modalitats, de conformitat amb els límits establits en l’apartat 2 del resolc segon de la present resolució, així com els motius de denegació, si és el cas.


Recursos que procedixen contra la resolució:

De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer, potestativament, en reposició, o s’hi podrà plantejar, directament, un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació: 1. El recurs de reposició s’ha d’interposar davant del president de l’Institut Valencià de Cultura, en qualitat d’òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. El recurs contenciós administratiu s’ha d’interposar davant dels jutjats contenciosos administratius de València en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


– Com es tramita telemàticament?

A través del enllaç corresponent: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do